Zorg om leren en leven

Samen willen wij streven naar kwaliteitsvol onderwijs en een doeltreffende leerlingenbegeleiding op verschillende domeinen: leren leren, psycho-sociaal welbevinden, onderwijsloopbaan en fysieke gezondheid. Wij werken aan onze brede basiszorg door een krachtige leeromgeving aan te bieden aan al onze leerlingen. Indien blijkt dat een leerling meer zorg nodig heeft dan zal in samenspraak met de ouders, leerling, leerkrachten en het zorgteam, bekeken worden hoe de leerling op school extra zorg op maat kan krijgen.

Expedities

Cognitief sterke leerlingen, al dan niet hoogbegaafd, hebben hun eigen specifieke noden. Vaak hebben ze nog niet ervaren wat studeren is en hebben ze honger naar extra cognitieve uitdagingen. Expeditie Talent wil deze leerlingen leren om de ontwikkeling van hun talent in eigen handen te nemen. We voorzien o.a. workshops waarbij ze zichzelf beter leren kennen en zich bewust worden van hun groeimogelijkheden en hun leerpunten.

Om die snelle hersenen aan het werk te zetten is voldoende uitdagende leerstof natuurlijk een must, zowel in de klas als daarbuiten. Een extra zelfstandig project of deelnemen aan externe initiatieven behoort tot de mogelijkheden.

Bij het aanspreekpunt van Expeditie Talent kunnen deze leerlingen steeds terecht met hun specifieke vragen.

Binnen Expeditie Zen voorzien we een aanbod voor leerlingen die nood hebben aan rustmomenten tijdens een drukke schooldag of regelmatig last hebben van stress. Voor leerlingen die ‘s middags nood hebben aan een prikkelarme plek om te eten, is er de rustige middagklas. Met de opbrengst van onze Rode Neuzenacties konden we ook een rustige ruimte inrichten. Dit is een gezellige plek waar leerlingen tijdens de schooldag op adem kunnen komen.

Daarnaast organiseren we verschillende workshops rond stresshantering en lichamelijke relaxatie.

Tijdens de lessen geven de vakleraren leertips en ze brengen de leerlingen efficiënte leerstrategieën bij. Ook leren plannen is een belangrijke vaardigheid in het middelbaar onderwijs.

Studeren lukt niet altijd bij iedereen even goed. Leerlingen die nood hebben aan meer begeleiding, individueel of in groep, kunnen met al hun vragen terecht bij de leerbegeleiders op onze school. Samen gaan ze op zoek naar de juiste leerstrategieën.

Sommige leerlingen hebben nood aan extra ondersteuning voor Nederlands of moderne vreemde talen. Op maat van de leerlingen bekijken we wat er nodig is. Dit kan gaan over helpende maatregelen in de klas of meer individuele ondersteuning bij taalachterstand, zoals bijvoorbeeld het taaleiland. Daar kunnen leerlingen tijdens de middagpauze terecht voor hun individuele vragen over taal.

Alle leerlingen hebben ook het AZ’tje ter beschikking. Een door de school zelfontworpen gids voor eerste hulp bij taalproblemen.

Soms hebben leerlingen nood aan een luisterend oor als het moeilijk gaat. De leerlingbegeleiders maken graag tijd voor een individueel gesprek. Gesprekjes bij de leerlingbegeleiders kunnen gaan over alle thema’s waar leerlingen mee worstelen, vb. stress, verdriet, niet goed in hun vel zitten, moeilijkheden thuis,...

Een goede studiekeuze is belangrijk, niet alleen tussen de verschillende graden, maar ook naar het hoger onderwijs toe. Expeditie Kompas ondersteunt leerlingen op de verschillende scharniermomenten via een eigen stappenproces bij het maken van een gefundeerde studiekeuze. Hiervoor neemt de school talrijke initiatieven voor leerlingen en ouders, zoals projectdagen, infomomenten,...

Leerlingen die een individueel gesprek wensen over hun onderwijsloopbaan kunnen hiervoor terecht bij de leer(ling)begeleiding of in de infotheek.

Wanneer je regelmatig in conflict komt met leerkrachten of medeleerlingen of het lastig vindt om schoolafspraken op te volgen, dreig je in een negatieve spiraal terecht te komen met sancties als onvermijdelijk gevolg.

Expeditie Connect bestaat uit enkele praktische stappen die je kunnen helpen doelen te stellen en deze ook waar te maken om conflicten en sancties te vermijden. Het helpt je lastige dingen te veranderen door gebruik te maken van jouw sterke punten. Samen met de leerlingencoach ga je hiermee aan de slag en leer je om jouw talenten hiervoor optimaal te gebruiken.

Expeditie Plan is een groepsmoment waar leerlingen ervaringen kunnen uitwisselen met als doel de zelfredzaamheid op vlak van organisatie en planning te vergroten. Een belangrijk onderdeel van deze expeditie is bewustmaking, bewustwording van een mogelijks plannings- of organisatieprobleem.

Veel gestelde vragen over zorg

Cognitief sterke leerlingen, al dan niet hoogbegaafd, hebben hun eigen specifieke noden. Vaak hebben ze nog niet ervaren wat studeren is en hebben ze honger naar extra cognitieve uitdagingen. Daarom hebben we binnen onze school Expeditie Talent. We willen deze leerlingen leren om de ontwikkeling van hun talent in eigen handen te nemen. Ga zeker eens kijken bij de uitleg over deze Expeditie.

Leerlingen met een leer- en/of ontwikkelingsstoornis worden door het zorgteam uitgenodigd voor een kennismakend gesprek. Aan de hand van een vragenlijst voor leerling en ouders brengen we de onderwijsbehoeften in kaart. In overleg met de klassenleraar kan er dan een zorgplan opgesteld worden waarin de hulpmaatregelen staan. De leerling kan ook gebruik maken van onze hulpmiddelenkoffer op school.

Indien de leerling nood heeft aan een vertrouwenspersoon, dan kan dit verder bekeken worden met het zorgteam en klassenraad.

Zijn deze middelen ontoereikend, dan kan het CLB adviseren om de leerling verder te laten begeleiden door een expert vanuit het ondersteuningsnetwerk.

Tijdens een eerste gesprek met iemand van het zorgteam verkennen we welke onderwijsbehoeften en noden de leerling heeft. De ondersteuningsmaatregelen die in de basisschool werden toegepast, worden samen met ouders en leerling geëvalueerd en mogelijke aanpassingen besproken. De maatregelen worden opgenomen in een zorgplan: een overeenkomst tussen klassenraad, ouders en leerling.

De leerlingen kunnen ook individueel begeleid worden door iemand van het zorgteam. Indien deze zorg onvoldoende blijkt te zijn, dan kan er in overleg met het CLB bekeken worden of een expert van buiten de school (ondersteuningsnetwerk) de leerling op onze school kan komen begeleiden. De meeste leerlingen met ASS zijn gebaat met een verkennende rondleiding alvorens de school van start gaat.

Dat is geen enkel probleem. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom digitaal noteren aangewezen is: dyslexie, dysorthografie, een fysieke beperking,...

De leerling werkt op zijn/haar eigen laptop met daarop specifieke software: Sprint, een pdf-writer... De computer kan eventueel op school blijven, indien de leerling alles in een cloud opslaat.

De juiste digitale boeken kunnen de ouders (eventueel met onze hulp) downloaden via de ADI-bib.

Tijdens een gesprek met de zorg worden de specifieke noden van de leerling op fysiek en emotioneel vlak in kaart gebracht. Zijn er hulpmiddelen nodig die de fysieke beperking compenseren? Indien de leerling niet zo mobiel is, dan wordt de infrastructuur van het gebouw doorgelicht en voor mogelijke hindernissen wordt naar een oplossing gezocht.

In overleg met de leerling, ouders en klassenleraar bekijken we of de leerling nood heeft aan een buddy (leerling van de klas die kan helpen).

De leerling kan gedurende het ganse schooljaar terecht bij een vertrouwensleerkracht. Indien er specifieke onderwijsbehoeften zijn die enkel kunnen worden ondersteund en begeleid door experten, dan wordt er een ondersteuningsnetwerk ingeschakeld (experten van buiten de school). De ondersteuner zal zijn of haar expertise dan delen met de school.

Onze aanpak is afhankelijk van wat de leerling zelf wil en nodig heeft. Dat is voor ieder kind verschillend en dit willen we eerst graag met de ouders en de leerling bespreken. Uiteraard zijn er een aantal dingen die we kunnen doen: we kunnen leerkrachten op de hoogte brengen en afspreken waarmee ze rekening moeten houden. Daarnaast is ook individuele begeleiding bij de leerlingbegeleiding mogelijk. In de loop van het schooljaar bieden we tijdens de middag ook workshops aan rond stresshantering waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven. Tot slot kunnen leerlingen van hogere jaren als coach ingeschakeld worden.

Het eerst jaar is een grote stap voor leerlingen. Veel leerlingen moeten nog leren studeren en plannen. In de lagere school was het vaak voldoende om goed op te letten tijdens de lessen, veel studeren thuis was niet nodig. Aan het ontwikkelen van een goede studiemethode wordt vanaf het begin van het schooljaar gewerkt. Elke vakleraar geeft studietips specifiek voor zijn of haar vak. Een aantal keer per jaar worden er door de klassenleraar GIDS-lessen gegeven, hier wordt o.a. gewerkt rond leren plannen.

Helaas komt het soms voor dat je op school geconfronteerd wordt met pesten. Dit kan fysiek of verbaal geweld zijn. Het pestgedrag kan zich voordoen binnen of buiten de schoolmuren. Pestgedrag neemt ook steeds vaker de vorm aan van cyberpesten, waarbij leerlingen gepest worden via sms, e-mail, Facebook, Snapchat, Instagram of andere internettoepassingen.

Pesten is gewelddadig en meestal herhaald gedrag van 1 of meer personen, met de bedoeling om de andere(n) te kwetsen. De schade kan psychologisch, seksueel, lichamelijk of sociaal zijn.

Wanneer je op het SGC geconfronteerd wordt met pesten kan je bij verschillende personen terecht: de klassenleraar, de leerlingencoach en leerkrachten van het AAP-team (Actie AntiPesten)

Als school kiezen wij voor een herstelgerichte aanpak bij conflicten. Hierbij leggen we de nadruk op het herstellen van de aangerichte ‘schade’ (leed, sociale onrust, ...) door gesprekken met slachtoffer en dader te voeren

Sint-Gummaruscollege, Kanunnik Davidlaan 10, 2500 Lier - 03 489 24 56 - info@sgclier.be - www.sgclier.be

Volg ons ook op FacebookFacebook of Instagram Instagram

Copyright ©2022 Sint-Gummaruscollege Lier. Alle rechten voorbehouden.